Algemene aanpak

De aanpak tijdens de sessies van OrthoHulp – natuurlijk is gebaseerd op een aantal belangrijke stromingen binnen de pedagogiek en psychologie. In de begeleiding gebruiken we elementen uit onderstaande theorieën:

Positieve psychologie

Positieve psychologie, die aandacht besteedt aan sterke kanten, goede eigenschappen en bouwt op alles wat goed gaat inspireert ons om kinderen hun eigen krachten en mogelijkheden te (her)ontdekken. We helpen kinderen te ondervinden dat ze vertrouwen kunnen hebben in hun eigen effectiviteit, dat ze optimistisch kunnen zijn en kunnen groeien naar zelfrespect. We laten ze zien hoe ze hun natuurlijke veerkracht en kwaliteiten in kunnen zetten in het veranderingsproces en dat hoop alleen al verandering kan brengen. Door zelf dankbaar te zijn voor alles wat er wél is en de mooie dingen die we zien gebeuren met kinderen bij OrthoHulp ervaren de kinderen dat de focus op dankbaarheid voldoening geeft waardoor je meer zin krijgt om dingen te doen en productiever wordt.

De cognitieve gedragstherapie

De cognitieve gedragstherapie, ontsproten uit de Rationeel Emotieve Therapie (zie hieronder), gaat uit van de veronderstelling dat door de gevolgen van het gedrag te beïnvloeden, je ook het gedrag zelf kunt beïnvloeden. Dieren hebben een voorbeeldfunctie in dit leerproces. Wij leggen aan de kinderen uit hoe ze het dier kunnen leren de als positief of negatief ervaren gevolgen te koppelen aan het aan- of af te leren gedrag, waardoor het gedrag toe- of af zal nemen. Wanneer het kind leert inzien dat gedrag aangeleerd (en dus ook afgeleerd) kan worden, dat de verwachte gevolgen het gedrag bepalen, kan het in een later stadium het geleerde ook bij zichzelf (leren) toepassen. Ze ontdekken dat mensen geneigd zijn positieve gevolgen na te streven, maar ook dat emotionele reacties veranderd kunnen worden. Het voorbeeld van de dieren doet het kind volgen en motiveert kinderen om hun eigen gedrag te willen veranderen.

R(ationeel) E(motieve) T(herapie)

R(ationeel) E(motieve) T(herapie) stimuleert het kind zijn of haar gedachten kritisch te bekijken. Door vermindering van irrationele gedachten zijn positieve gedragsveranderingen op te roepen. Het kind oefent samen met het dier gebruik te maken van een positieve manier van probleemhantering als zichzelf moed inspreken, aan iets anders denken, zich op een taak richten, ontspannen of stoppen met denken aan datgene dat angstig maakt. Vooral paarden zijn hierin fantastische leermeesters door het spiegelen van het gedrag.

N(euro) L(inguistisch) P(rogrammeren)

N(euro) L(inguistisch) P(rogrammeren), gaat ervan uit dat mensen, en dus ook kinderen, ervaringen op doen via de zintuigen. Ze zijn immers de hele dag bezig met kijken, luisteren, voelen, proeven, ruiken en zichzelf in balans te houden. We maken kinderen bewust van het gebruik van hun zintuigen en hoe deze een rol spelen in hun gedrag. Dieren beschikken over een zesde zintuig, waardoor kinderen zich bewust kunnen worden dat intuïtie of aanvoelen ook een zintuig is. Het opdoen en verwerken van ervaringen verloopt via drie kanalen:

  • Neurologisch: alles wat een kind heeft meegemaakt ligt opgeslagen in het geheugen. Wat ze meemaakten in hun leven was al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van hun eigen “IK”. De herinneringen aan de ervaringen hiervan, hun gevoelens, gedachten en emoties besturen hun gedrag in de huidige tijd. Ook als ze dat gedrag liever niet zouden willen. In dit gedrag ontmoeten ze anderen. Ze gaan met anderen om en laten dingen van zichzelf aan de ander weten; dit is communicatie.
  • Linguistisch: Communiceren gebeurt door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal (houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking, enz.). Vooral in het werken met dieren wordt de rol van de lichaamstaal extra benadrukt.
  • Programmeren: Terwijl ze communiceren kunnen kinderen anderen, of anderen hen, iets bijleren, afleren of (laten) veranderen.
    NLP, als veranderings model, leert kinderen aan de slag te gaan met hun vijf zintuigen, hun gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop ze ervaringen uit hun geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen. Het resultaat daarvan is dat ze structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan ze zich ook anders voelen en gedragen. Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden. En hoe zij daar zelf verandering in kunnen brengen.

Mindfulness

Mindfulness, het in het hier en nu blijven. Kinderen die moeite hebben om te kunnen voldoen aan de eisen die de omgeving aan hen stelt, piekeren veel. We doen oefeningen met ze die ze even van hun gepieker af kunnen helpen, door ze zich te laten concentreren op wat ze op dat moment zien , horen, ruiken, voelen en proeven. Dieren zijn altijd in het hier en nu. Het is altijd weer leuk om aan een kind te vragen: “Denk je dat Joe (de hond) nu ligt te piekeren in zijn bench? Hoe doet Joe dat denk je? Zou jij dat ook kunnen op die manier? Kijk, het is net of hij slaapt, maar zijn oortjes bewegen toch. Wat hoor jij op dit moment? Luister eens goed”. Ook de paarden zijn een prachtig voorbeeld. Het zijn vluchtdieren en schrikken snel. Maar net zo snel is de adrenaline weer gezakt en zijn ze weer rustig. “Hoe zou het zijn als jij dat ook kan?” vragen we dan. Ja, dat wil het kind ook wel en is het door het gedrag van het paard gemotiveerd om er aan te werken.

Rapportages

Van elke sessie wordt een korte rapportage gemaakt. Indien er behoefte aan is, kan deze rapportage altijd ingezien worden. De dagrapportages worden vooral gebruikt bij het maken van de driemaandelijkse evaluatie. Indien nodig kunnen samenvattingen van de rapportages en de zorgleefplannen gebruikt worden bij de een herindicatie van het PGB. Ook zijn de rapportages van belang bij het bespreken van de voortgang van de zorg als de zorg wordt afgenomen op basis van de Jeugdwet, zodat goed kan worden bepaald of alle doelen van het arrangement zijn behaald.