Algemene voorwaarden OrthoHulp

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door OrthoHulp op 1 september 2010 en zijn van toepassing op alle overeenkomsten terzake van het verrichten van enkele diensten, die OrthoHulp met zijn opdrachtgevers, c.q. hun rechtsopvolgers sluit met uitsluiting van door opdrachtgevers mogelijk gehanteerde eigen algemene voorwaarden.

Overeenkomst

Overeenkomsten tussen OrthoHulp en opdrachtgevers worden gesloten op basis van een door OrthoHulp uitgebrachte offerte. De offerte is gebaseerd op de gegevens, welke door de opdrachtgever aan OrthoHulp zijn verstrekt. Indien aan een overeenkomst geen offerte ten grondslag ligt, wordt voor de verrichte werkzaamheden het dan geldende tarief berekend.

Uitvoering

De opdracht zal zoveel mogelijk worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn, c.q. binnen de afgesproken termijn, behoudens bijzondere omstandigheden als ontstentenis van de adviseur/trainer of het niet tijdig aanleveren van stukken door derden. Overschrijding van bedongen termijnen geeft de opdrachtgever geen recht de opdracht voortijdig gedeeltelijk of geheel te beëindigen.

De opdrachtgever zal aan OrthoHulp alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en stukken verstrekken.

Wijziging overeenkomst

In onderling overleg kan tussentijds een overeenkomst worden gewijzigd. Door middel van een nieuwe offerte en acceptatie daarvan zal worden bepaald op welke wijze de oorspronkelijke overeenkomst wordt gehandhaafd of beëindigd en welke de nieuwe overeenkomst is. Indien bij wijziging geen nieuwe offerte is uitgebracht, dan wel de uitgebrachte offerte niet is geaccepteerd, zal ten aanzien van de uitvoering het hierna bepaalde meer- en minderwerk van toepassing zijn.

Meer- en minderwerk

Verrekening wegens minderwerk zal eerst dan plaatsvinden, indien hetzij de offerte aangeeft dat niet verrichte werkzaamheden niet in rekening worden gebracht, hetzij ten aanzien van niet verrichte onderdelen van de overeenkomst nader is overeengekomen dat deze niet in rekening gebracht zullen worden, zulks ter keuze van OrthoHulp

Indien de opdrachtgever opdracht geeft, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling tot uitbreiding van de overeenkomst, zal dit meerwerk in rekening worden gebracht op basis van de op dat moment geldende tarieven.

Declaratie en betaling

Opdrachten worden in rekening gebracht na afloop van de opdracht als vermeld in de offerte. Bij opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden kan OrthoHulp maandelijks op basis van verrichte onderdelen van de opdracht declareren, dan wel declareren op de wijze als in de offerte staat vermeld.

Betaling geschiedt binnen 1 maand na declaratiedatum.

Bij niet betaling na een maand na declaratiedatum is opdrachtgever terstond de wettelijke rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 10% van het verschuldigde bedrag. Deze kosten zijn verschuldigd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is.

Annuleren bij training of symposium

Je inschrijving voor een training of symposium is alleen schriftelijk, via de mail, te annuleren. Annuleer je tot drie weken voor aanvang van de training of het symposium, dan brengen wij € 75,- aan administratiekosten in rekening. Meld je je binnen drie weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken. Laat het ons wel schriftelijk weten.

Aansprakelijkheid

OrthoHulp sluit ten opzichte van de opdrachtgever en tegenover daarbij betrokken derden iedere aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan door de uitvoering van overeenkomsten uit. Tegenover de opdrachtgever geldt deze uitsluiting, voorzover de schade meer bedraagt dan het bedrag van de declaratie.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant.