Klachtenprocedure OrthoHulp

Begripsbepaling

Onder een klacht wordt verstaan een schriftelijke uiting van onvrede omtrent het naleven door een deelnemer van de Ethische Code. Een klager is een cliënt van OrthoHulp die een klacht indient bij de klachtencommissie. Een aangeklaagde is hulpverlener van OrthoHulp die zich heeft verbonden aan de Ethische Code & Klachtenprocedure, van OrthoHulp, tegen wie een klacht is ingediend. De klachtencommissie bestaat uit twee ter zake deskundigen van buiten OrthoHulp.

Indienen en behandelen van een klacht

 1. Een klacht wordt schriftelijk aan de Klachtencommissie voorgelegd en dient gericht te worden aan:
  OrthoHulp
  Secretaris klachtencommissie
  Schootsedijk 11
  5491 TD Sint-Oedenrode
 1. De ontvangst van de klacht wordt binnen zeven werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd door de coördinator.
 1. Van de indiening van de klacht en de inhoud daarvan doet de Klachtencommissie binnen zeven werkdagen schriftelijk mededeling aan de deelnemer op wie de klacht betrekking heeft.
 1. De Klachtencommissie kan, na toestemming van de klager, het (elektronisch) dossier opvragen terzake van datgene waarop de klacht betrekking heeft.
 1. De Klachtencommissie is verplicht tot hoor en wederhoor. Daartoe worden de partijen mondeling en/of schriftelijk gehoord over hetgeen in de klacht is verwoord. Volgens de wens van de Klachtencommissie en/of op verzoek van partijen kunnen de partijen door de Klachtencommissie tezamen dan wel apart van elkaar worden gehoord.
 1. De Klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.