Samenwerking met onderwijs

Als OrthoHulp hebben we veel ervaring in het onderwijs zelf. Samenwerking met het onderwijs is belangrijk bij coaching bij jongeren, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Meestal hebben de problemen van deze jongeren direct of indirect te maken met school.

Contact met de leerkracht en/of andere begeleider(s)

Na toestemming van de ouders, en uiteraard de jongere zelf, zoeken we contact met de leerkracht en/of andere begeleider(s) binnen school. We bespreken het coachingplan, de doelen en het proces. Ook hoe collega’s binnen het onderwijs daaraan kunnen bijdragen. Zonder hen is coaching veel van haar kracht verloren.

Onze coaches hebben allemaal een langdurige ervaring binnen het onderwijs en wel op verschillende plekken in dat onderwijs. We spreken onderwijstaal en dat helpt enorm in het totale proces van samenwerking. Overleg vindt veelal plaats in de school zelf, soms na lesbezoek in het klaslokaal.

Samenspraak

Soms is een begeleider binnen het onderwijs, in samenspraak met de ouders, de verwijzer naar OrthoHulp. We zien verwijzen als : ‘Het doorgeven van gemaakt vertrouwen’. Dat vertrouwen willen we waarmaken, ook na de daadwerkelijke verwijzing, door de verwijzer op zijn minst op de hoogte te houden van het coachingproces. Uiteraard na toestemming van de jongere en zijn ouders.

Bij OrthoHulp werken we graag samen met ouders en/of school

Er is niemand die meer deskundig is over zijn eigen kind dan de ouder. Altijd worden ouders betrokken bij het totale proces. De kennismaking, het tussen door op de hoogte worden gehouden en de afronding van de begeleiding. Er zullen gesprekken zijn zonder en met het kind. Hoe beter de samenwerking des te beter zal het proces voor alle betrokkenen verlopen! Ook ervaren we veel positieve input van de leerkracht van de klas van uw kind. Ook zij zullen, na overleg, betrokken worden om het begeleidingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Het leren moet immers weer op gang worden gebracht. Leerkrachten ervaren soms dezelfde en soms verschillende aspecten die zoveel verduidelijken, dat ze van groot belang zijn om de begeleiding optimaal te maken.