Ethische code

In onze praktijk werken we met een Ethische Code in het (samen)werken met cliënten,  de hulpvragers.

Algemeen

De Ethische Code Ortho ulp – hierna te noemen Ethische Code- bevat uitgangspunten en richtlijnen, die gehanteerd en gehandhaafd worden door hulpverleners van OrthoHulp.

1. We werken vanuit de volgende vijf uitgangspunten:

 • Autonomie
  ieder mens heeft het vermogen het eigen bestaan vorm te geven in relatie tot anderen en zijn omgeving
 • Heelheid
  ieder mens heeft de kwaliteit om te herstellen en zich te ontwikkelen
 • Identiteit
  ieder mens heeft de kwaliteit om zichzelf te zijn in wisselende tijden en omstandigheden
 • Integratie
  ieder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag
 • Contextueel
  ieder mens is ingeweven in een netwerk van relaties, in een eigen context, waarin het geven en ontvangen van passende zorg het dynamische kenmerk is. Daarin spelen verticale familiale banden een centrale rol

2. Iedere hulpverlener zal een cliënt, die een beroep doet op zijn begeleiding, niet weigeren op basis van ras, huidskleur, overtuiging, religie, handicap, geboorteplaats, sekse, seksuele voorkeuren, of op basis van enige andere factor die als oneerlijk of discriminerend kan worden beschouwd met inachtneming van artikel 8. Dit alles gerelateerd aan praktische en professionele mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer.

3. Iedere hulpverlener zal de cliënt geen schade* berokkenen, noch verwijtbaar nalatig zijn ten aanzien van schaden aan derden.

4. Iedere hulpverlener zal zijn kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate van het herstel en het welzijn van de cliënt en zal in alle aspecten van zijn werk de ecologie* bewaken.

5. Iedere hulpverlener zal voor het werk relevante informatie opvragen bij de cliënt en verschaffen aan de cliënt.

6. Iedere hulpverlener verplicht zich, ook na afloop van de werkrelatie met een cliënt, tot het volgende:

 • behouden van de overeengekomen vertrouwelijkheid
 • vermijden van exploitatie van de voormalige relatie, op welke manier dan ook
 • voorzien in de benodigde vervolgzorg

7. Indien een cliënt niet in staat of niet bereid is autonoom te functioneren en de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn aandeel in de samenwerking met de deelnemer, dan dient de deelnemer de relatie op een voor beide partijen zorgvuldige wijze te beëindigen.

8. Indien een hulpverlener zich bewust wordt van persoonlijke conflicten of medische problemen, die de bekwaamheid tot het volbrengen van de samenwerking te belemmeren, dient hij hetzij de samenwerking op een professioneel verantwoorde wijze te beëindigen, dan wel zich ervan te verzekeren, dat de cliënt voldoende informatie heeft om een beslissing te kunnen nemen over het al dan niet voortzetten van de samenwerking.

9. Iedere hulpverlener zal alleen dan een samenwerking aangaan of in stand houden, wanneer er geen andere activiteiten of relaties tussen deelnemer en cliënt spelen, die de samenwerking in gevaar kunnen brengen.

10. Iedere hulpverlener zal een cliënt op geen enkele wijze uitbuiten, daaronder begrepen- maar niet uitsluitend beperkt tot- financiële en seksuele zaken. Seksuele relaties tussen deelnemer en cliënt zijn verboden.

11. Iedere hulpverlener zal zich voortdurend professioneel en persoonlijk blijven ontwikkelen. Iedere hulpverlener toont deze attitude door opleiding en/of inter- supervisie te volgen.

12. In het aangaan van een samenwerkingsrelatie neemt de hulpverlener de verantwoordelijkheid voor het bewerkstelligen van een passende werkomgeving. Dit houdt onder meer in, dat hij zorgt voor wat nodig is om de aard en vertrouwelijkheid van de samenwerking te waarborgen.

13. Tevens voorziet hij in fysieke veiligheid in relatie tot de betrokken activiteiten en zorgt hij voor het verkrijgen van daadwerkelijke toestemming voor procedures met een (ver)hoog(d)  risico *.

14. Iedere hulpverlener is verplicht tot tenminste twee jaar na beëindiging van de coaching een dossier bij te houden. Hierin staan de relevante gegevens, die betrekking hebben op de begeleiding, respectievelijk de samenwerkingsrelatie. De cliënt heeft recht op inzage in dit dossier, met uitzondering van die gegevens, die geen betrekking hebben op de cliënt zelf. Verder heeft niemand, zonder schriftelijke toestemming van de cliënt, recht op inzage in het betreffende dossier.

15. Iedere hulpverlener geeft over de cliënt geen informatie aan derden, of wint geen informatie bij derden in, dan met schriftelijke toestemming van de cliënt.

16. Iedere hulpverlener zal andere deelnemers met respect bejegenen.

17. Iedere hulpverlener accepteert de verantwoordelijkheid een andere hulpverlener, van wie hij reden heeft aan te nemen dat hij onethisch handelt, daarmee te confronteren en in geval dat dit niet tot resultaten leidt, dit te rapporten aan de Klachtencommissie.

18. Iedere hulpverlener houdt zich aan de wetten, zoals vastgelegd in het Nederlands recht.

19. Iedere hulpverlener houdt zich aan de afspraken en gedraagt zich overeenkomstig de regels, zoals vastgelegd in deze Ethische Code van OrthoHulp.

20. Een cliënt kan, indien een hulpverlener zich niet houdt aan deze Ethische Code, een klacht indienen bij de hieronder nader te noemen Klachtencommissie.

De procedure voor het indienen en behandelen van een klacht is vastgelegd in het hiernavolgend reglement met betrekking tot de Klachtenprocedure.

21. Deze Ethische Code is in werking getreden op 1 januari 2015 .

 

Verklaring van begrippen

Ecologie
Ecologie is de studie van de relatie tussen de mens en zijn mentale, sociale en fysieke omgeving. Ecologisch werken wil zeggen dat de deelnemer:

 • ervoor zorgt dat hij een zorgvuldige inschatting maakt van mogelijke negatieve bijverschijnselen voor de rest van de leefwereld van de cliënt, en
 • daarop zijn begeleiding afstemt

Schade
Schade wordt hier verstaan als lichamelijke en/of psychische beschadiging

Verhoogd risico
Het hoge of verhoogde risico heeft betrekking op:

 • het oplopen van psychische beschadiging (bijvoorbeeld het psychotisch worden van de cliënt)
 • het oplopen van mogelijke fysieke beschadiging (verwonding van cliënt en/of deelnemer)