Contextueel leidinggeven in het onderwijs

Vooraf:

Wie leiding geeft in het onderwijs draagt een aparte verantwoordelijkheid voor
collega’s. Dat wordt vooral duidelijk als het misloopt. Als leraren burn-out raken,
buitensporig veel weerstand geven of onvoldoende kwaliteit leveren wordt van een
leidinggevende verwacht daarmee om te kunnen gaan en een preventief klimaat te
scheppen. Deze training geeft leidinggevenden een aanvullende kijk op leiding geven: de
contextuele benadering.

1 Achtergrond:

Ieder mens is ingeweven in een netwerk van relaties. Deze eigen context omvat niet
alleen de actuele relaties in gezin, school en maatschappij, maar ook de eigen
geschiedenis, en daarin vooral de loyaliteitsbanden in het gezin van herkomst. Met de
lusten en lasten vanuit zijn wortels stapt de leraar het onderwijs binnen en die bagage
heeft invloed op zijn functioneren als mens en als leraar. Het werkt verhelderend en
constructief als de leidinggevende de collega behalve als leerkracht vooral ook als een
mens met een eigen context benadert. Wie de contextuele visie weet te integreren in het
geven van leiding, verhoogt de effectiviteit van zijn persoonlijk leiderschap. Deze
training brengt leidinggevenden in het onderwijs in aanraking met de contextuele visie
en geeft concrete handvatten hoe er in de dagelijkse praktijk mee om te gaan.

2 Verkennen van een diepere laag

Schoolmanagement is vaak erg gericht op beheersingsstrategieën, ingrijpen op het
moment dat er zich iets voordoet, en veel minder bezig met onderliggende factoren die
ervoor zorgen dat problemen steeds terug komen, of in een andere gedaante weer
opdoemen. De training Contextueel leidinggeven in het onderwijs verkent een diepere
laag van waaruit, op een meer substantiële wijze, wordt omgegaan met de aanpak van
problemen en hun drijfveren. Deze drijfveren blijken van persoonlijke aard te zijn.

Veel gebruikte, meestal effectieve hulppatronen werken soms niet. Soms zijn iemands
problemen een uiting van dieperliggende beweegredenen en emoties, die vaak te maken
hebben met het idee, terecht of niet terecht, onrechtvaardig behandeld of niet erkend te
zijn. Die ervaring kan een grondslag vormen voor storingen in het functioneren. Pas als
dat grondprobleem wordt gezien en erkend, kunnen de geijkte vormen van
hulpverlening (soms buiten de schoolcontext) alsnog het probleem raken.

3 Werkwijze

De training bestaat uit totaal drie dagen van 09.30-16.30 uur. Tussen de dagen in
oefenen deelnemers met de aangereikte vormen van contextueel leidinggeven.

4 Globale inhoud van de opleiding

– (Contextuele) kennismaking
– Wat geef je als schoolleider en wat ontvang je als schoolleider?
– De vier dimensies en leidinggeven, inleiding en oefening aan de hand van casus
– De vierde (contextuele) dimensie, toegespitst op het begrip loyaliteit
– Meerzijdige partijdigheid, inleiding en oefening aan de hand van casus.
– Werk nemen en werk geven: eigen dynamiek, verbinding: werk-school
– Balansen van geven en ontvangen, inleiding en oefening aan de hand van casus
– Effecten in het leidinggeven en leiding ontvangen, oefening: leidinggeven, toen- nustraks
– Delegaten en legaten in het leidinggeven
– Relationeel communiceren
– Weerstand: bovengronds en ondergronds.
– Onrecht, theorie en praktijk van effectieve communicatie in conflicten
– Constructief en destructief gedrag: monitoren en hanteren
– Erkennen: meer dan het geven van complimenten
– (dreigende) Burn-out vanuit contextueel perspectief
– Rechtstreeks aanspreken als attitude en vaardigheid
– ‘Zogenaamd’ ongemotiveerde leerkrachten: slikken of stikken?

5 Literatuur

Als handboek wordt gebruik gemaakt van het boek ‘Contextueel leidinggeven in het
onderwijs’. Daarnaast ontvangen de deelnemers na afloop van elke bijeenkomst
passende digitale artikelen in hun postvak.

6 Certificaat

Als CRKBO gecertificeerd bedrijf verstrekken we deelnemers aan het eind van de
opleiding een diploma. Om dit te verkrijgen dienen deelnemers alle bijeenkomsten
aanwezig te zijn en daarin actief te hebben geparticipeerd.

Meer informatie of een voorstel op maat?
Stuur dan een mail aan ard@orthohulp.nl